Regulamin sklepu internetowego www.pedzlove.pl

Sklep internetowy pedzlove.pl jest prowadzony przez:

Beauty Creation Sp. z o.o.

Grunwaldzka 4/54

63-100 Śrem

NIP 7851809656

Sklep Internetowy pedzlove.pl – prowadzony przez Beauty Creation Sp. z o.o. 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 dostępny pod domeną internetową www.pedzlove.pl

Definicje

Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego pedzlove.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.


Koszyk– funkcjonalność Sklepu Internetowego pedzlove.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.


Strona produktowa– strona w Sklepie Internetowym pedzlove.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.


Podmiot realizujący płatność– podmiot zewnętrzny w stosunku do Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

Centrum Wsparcia Klienta– biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu 730 679 190 oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://pedzlove.pl/kontakt

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego pedzlove.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym pedzlove.pl , dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Wszystkie produkty są nowe i wolne od wad, chyba że w opisie produktu produkt oznaczono jako zawierający wady.

 

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego pedzlove.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego pedzlove.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego pedzlove.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego pedzlove.pl , w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego pedzlove.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego pedzlove.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego pedzlove.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.5. Beauty Creation Sp. z o.o.  
Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego pedzlove.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego pedzlove.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego pedzlove.pl nie wymaga rejestracji. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia zamówienia:

a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie E-sklepu,

b) złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy”

§ 2 Rejestracja

1.W celu rejestracji w Sklepie Internetowym pedzlove.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko,adres zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), num telefonu kontaktowego, nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego pedzlove.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych podanych przez klienta. W razie podania danych wzbudzających uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości lub poprawności, w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych) Sklep może wezwać klienta do poprawienia danych poprzez wysłanie informacji na podany adres e-mail lub telefonicznie. Sklep może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy w razie niepoprawienia danych przez klienta mimo wezwania.

3. Rejestracja w Sklepie Internetowym pedzlove.pl , jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego pedzlove.pl , są nieodpłatne.
4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym pedzlove.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.


5. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego pedzlove.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym pedzlove.pl

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego pedzlove.pl

1. Logowanie do Sklepu Internetowego pedzlove.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).


2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego pedzlove.pl , w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego pedzlove.pl

3. Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego pedzlove.pl za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym pedzlove.pl . Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego pedzlove.pl mogą być zgłaszane do Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

 

5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym pedzlove.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym pedzlove.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego pedzlove.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.


2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego pedzlove.pl :

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Sklepie Internetowym pedzlove.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego pedzlove.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu Internetowego pedzlove.pl ;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);

d) w przypadku gdy produkt będzie odebrany przez Klienta w Placówce pedzlove.pl – wybrać z listy odbior Placówka pedzlove.pl

e) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.

f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

g) kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”;

3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą);

4. W przypadku wyboru „szybkich zakupów" (pkt §1 ust pkt 6 Regulaminu), po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka" , po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka " i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienie Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. W kolejnym kroku Użytkownik proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia wyświetlane jest podsumowania danych o zamówieniu.

5. Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656- uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji Pomoc na stronie Sklepu Internetowego pedzlove.pl .

6. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia produkty z różnych kategorii produktowych, zamówienie może zostać podzielone na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.

7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

8. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656, zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej.

9. Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.

10. Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, InPost lub firmy kurierskiej płatnego przy odbiorze.

b) co najmniej dwukrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

10. W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Firma poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

11. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

12. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.

13. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656, firma może anulować zamówienie w całości.

14. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 12-13 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Firma zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.

15. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656, o którym mowa w ust. 12-14 niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 umowne prawo odstąpienia, z którego Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 może skorzystać w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu. W przypadku gdy termin, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu, jest krótszy niż 30 dni, Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 może wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem.


16. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta . Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 . Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.


2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego pedzlove.pl w zakładce „Twoje konto” lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta


3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego pedzlove.pl;

b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez firmę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 , Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przezfirmępotwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.

4. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

§ 8 Czas realizacji zamówień

1. zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego pedzlove.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.


4. Beauty Creation Sp. z o.o.  
Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 9 Warunki reklamacji

1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru.


2. Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.


3. Warunkiem koniecznym, aby Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 2. i opisem reklamacji (wzór dokumentu reklamacji znajduje się na odwrocie faktury).

4. W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 (rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym lub paczką ekonomiczną). W przypadku dostarczenia Klientowi produktu przesyłką opłacaną za pobraniem, zwrot kosztów zamówienia nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 12 poniżej.

5. W przypadku, gdy produkt odebrany został w Placówce reklamacje należy składać w wyłącznie w Placówce

6. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji
Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem.

Możliwość rozstrzygania sporów drogą elektroniczną : http://ec.europa.eu/consumers/odr/

W przypadku zakupu produktu na Fakturę VAT - okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
W przypadku zakupu produktu na Paragon Fiskalny - okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
Na części i akcesoria gwarancja nie jest realizowana w systemie Door 2 Door.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

8. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 za nabycie danego produktu.

§ 10 Warunki gwarancji

1. Produkty sprzedawane przezfirmęmogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Firma nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 .;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

a) kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta;

b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego pedzlove.pl

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym kt-24 w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :

- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),

- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.

5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.

6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie


7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części.

 

8. Firma nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 12 Zwrot należności Klientom

1. Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Placówce i było uprzednio opłacone z góry;

d) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

2. Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 dokona zwrotu pieniędzy na:

a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:
- z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;
- przy odbiorze u kuriera lub na poczcie

6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

7. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Placówce, a zamówienie:

a) zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Placówce;

b) zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2 i 3.

8. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Spółki zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

§ 13 Promocje

1. Na stronach Sklepu Internetowego pedzlove.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

b) promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;

c) pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;

d) zestawy promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.

3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego pedzlove.pl chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.


4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

5. Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane .


6. W przypadku braku któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia § 5 ust. 12-16 regulaminu stosuje się odpowiednio.


7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.


8. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

 

§ 14 Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pedzlove.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji

zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
•Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
•Firma informatyczna.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

9. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

 

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego pedzlove.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.


2. Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego kt-23.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego pedzlove.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego pedzlove.pl.


3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.


4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.


5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 

6.Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego pedzlove.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).


8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy pedzlove.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego pedzlove.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.


9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656

 

10. Beauty Creation Sp. z o.o.  Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7851809656 zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego empik.com zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Firma stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestracja nowego konta

Masz już konto ?
Zaloguj się Lub Zresetuj hasło